Prof. dr Aleksandar IlicVanredni profesor

Prof. dr Aleksandar Ilić je diplomirao na Vojnoj akademiju Кopnene vojske – Geodetski smer u Beogradu 1987. Poslediplomske studije završio na Građevinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i 2003. godine odbranio magistarski rad “Transformacije kartografskih projekcija kod geotopografskih baza podataka i njihov značaj sa vojnog aspekta”. Doktorsku disertaciju „Prilog modelu izgradnje nacionalne infrastrukture prostornih podataka na principu interoperabilnosti“ odbranio 2010. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Od 1987. do 2009. godine na službi u Vojnogeografskom institutu, gde je radio na poslovima referenta, aerofotografa-letača, višeg i samostalnog istraživača i načelnika odeljenja. Кao rukovodilac jednog od timova učestvovao u projektu YUREF98, kada su Srbija i Crna Gora pristupile Evropskom referentnom okviru (EUREF). Obavljao dužnost potpredsednika (2005-2006) i predsednika (2006-2009) Stručnog veća Istraživačko razvojne jedinice u Vojnogeografskom institutu. Od 2009. godine do 2013. godine načelnik je Odeljenja za Master plan vojnih nepokretnosti Uprave za infrastrukturu Ministarstva odbrane, od 2013. godine načelnik Odeljenja za planiranje, izgradnju i održavanje Uprave za infrastrukturu Ministarstva odbrane, od 2014. godine načelnik Uprave za operativno-planske poslove Ministarstva odbrane, a od 2015. do maja 2019. godine načelnik Odeljenja za naučnoistraživačku i inventivnu delatnost Uprave za strategijsko planiranje. Školske 2002/03. godine izvodio nastavu i vežbe na Vojnotehničkoj akademiji – Odsek logistike iz predmeta Matematička kartografija. Odlukom Nastavno-naučnog veća Vojne akademije od 2008. godine izabran u zvanje asistent za užu naučnu oblast Geodezija. Izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast Geodezija na Vojnoj akademiji u Beogradu, 2013. godine na period od pet godina. Izvodio je nastavu na Vojnoj akademiji – smer Vojnogeodetsko inženjerstvo iz predmeta Infrastruktura geoprostornih podataka, Matematička kartografija i Procena vrednosti nepokretnosti.U više navrata 2008., 2009. i 2012. godine izvodio obuku stručnog osoblja na aerodromu „Nikola Tesla“ Beograd iz oblasti „Poznavanje reona aerodroma i kodirane karte“, a školske 2011/2012. i 2012/2013. godine držao predavanja po pozivu na Кriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Predavač u Nacinalnom udruženju procenitelja Srbije na programu kontinuirane edukacije procenitelja vrednosti nepokretnosti. Pohađao sledeće kurseve: kurs za osposobljavanje oficira za dužnosti u organima bezbednosti, kurs za aerofotografa-letača, ILM – Institut za liderstvo i menadžment London, kurs za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti i konverziju vojne imovine, program USAID – MEGA – Urban institut Vašington, kurs za procenitelje nepokretnosti – Nacionalno udruženje procenitelja. Bio je član je Saveta Geodetske službe Vojske Srbije, Naučnog veća Vojnogeografskog instituta, sekretar Saveta za naučno istraživačku delatnost u Ministarstvu odbrane i predsednik Кomisije za izbor najboljeg naučno-istraživačkog rada, doktorske disertacije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Član je i  Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije (NUPS) od 2012. godine. Član je Evropskog udruženja procenitelja TEGoVA sa sedištem u Briselu od 2020. godine. Radio na projektu izrade evidencije nepokretne imovine Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske i projektu „Omega plus“ Instituta za multidisciplinarna istraživanja Beograd, kao član projektnog tima. Sarađivao sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja na stručnoj oceni kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava. Rešenjem Ministarstva pravde imenovan je za sudskog veštaka za oblast Građevinarstvo i užu specijalnost – Procena vrednosti nepokretnosti i Geodezija. Nosilac nacionalne licence za procenu vrednosti nepokretnosti (Ministarstvo finansija RS) i evropske licence za procenu vrednosti nepokretnosti REV (TEGoVA- Evropsko udruženje procenitelja). Sudski veštak za oblast Građevinarsvo, uža specijalnost Procena vrednosti nepokretnosti i Geodezija (Ministarstvo pravde). Objavio veći broj radova u domaćim i stranim naučno-stručnim časopisima, na domaćim i međunarodnim naučno-stručnim skupovima, od čega dva rada u časopisima sa SCI liste, jedan rad u časopisu SANU i koautor je dve monografije nacionalnog značaja. Član Programskog odbora Simpozijuma o operacionim istraživanjima (SIM-OP-IS) od 2015. do 2019. godine, predsednik Programskog odbora SIM-OP-IS 2016. godine, glavni i odgovorni urednik Zbornika radova SIM-OP-IS 2016. i član uređivačkog odbora časopisa za operacionalna istraživanja YUJOR od 2017. godine. Recezent je većeg broja radova i mentor na jednom diplomskom radu.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom