Prof. dr Stanko OstojićRedovni profesor

Prof. dr Stanko Ostojić je završio Matematičku gimnaziju kao nosilac diplome “Vuk Кaradžić”. Na nivou republičkih i saveznih takmičenja (SFRJ) iz fizike i matematike, redovno se takmičio i osvajao prva i druga mesta, kao i brojne druge nagrade. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Beogradu, odsek Tehnička fizika-fizička elektronika. Postdiplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Fizička elektronika. Posle diplomiranja radio je u Institutu za nuklearne nauke u Vinči i Institutu za mikroelektronske tehnologije i monokristale. Od 1995. godine radi na Tehnološko-metalurškom fakultetu, na Кatedri za fizičke nauke. Magistrirao je 1995. godine na ETF u Beogradu sa tezom pod naslovom ,,Primena rasejanja laserske svetlosti za ocenu karakteristika mikrorasejavača i njihovih interakcija”. Od 1996. godine počinje da radi na istoj Кatedri kao asistent. Doktorirao je 2000. na ETF-u u Beogradu sa disertacijom pod naslovom ,,Primena rasejanja laserske svetlosti na interakcije među molekulima, međumolekularni potencijal, dinamiku sredine i dimenzionisanje rasejavača”. Godine 2001. i 2006. biran je u zvanje docenta na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu (TMF), a 2012. u zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu. Stanko Ostojić se u Institutu u Vinči bavio analizom koloidnih rastvora na bazi rasejanja koherentne svetlosti. Usavršavao se u Internacionalnom centru za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu. U Institutu za mikroelektronske tehnologije i monokristale je teorijski izučavao vremenski odziv osiromašenog sloja PIN fotodioda na svetlosnu pobudu, u obliku Hevisajdove, odnosno Dirakove funkcije, uzimajući u obzir efekte refleksije, zavisnost eksponencijalnog faktora slabljenja svetlosnog fluksa od talasne dužine, a naročito zavisnost pokretljivosti nosilaca (šupljina i elektrona) od jačine električnog polja. Naučna oblast kojom se Stanko Ostojić bavi pripada tehničkoj fizici, fizičkoj elektronici, kvantnoj elektronici i laserskoj tehnici.

Radio je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na Кatedri za tehničku fiziku preko Republičkog tržišta rada. Od školske 2005. angažovan je da drži predavanja iz predmeta Fizika na Odseku za softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U prvom semestru školske 2010/11. godine i 2011/12. godine držao je predavanja iz predmeta Fizika na Visokoj inženjerskoj školi strukovnih studija „Tehnikum Taurunum“ u Beogradu. Od 2017. g. je zaposlen na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd na Odsecima za saobraćaj mašinstvo i inženjerstvo zaštite i primenjene inženjerske nauke u Požarevcu gde predaje predmete Odabrana poglavlja fizike na osnovnim studijama i na master studijama Električne i gromobranske zaštite instalacije i Oprema i instalacije u eksplozivnoj atmosferi. Radio je u okviru međunarodnog projekta Evropske komisije Tempus (2002-2005): ,,Unapređenje nastave fizike na tehničkim fakultetima BU” (Contract No CD JEP-16123-2001) u saradnji sa tehničkim fakultetima University College iz Londona i Technische Universiteit iz Delfta. Učestvovao je u predlozima za osavremenjavanje nastave fizike na osnovu razgovora koje je vodio sa nastavnicima fizike tehničkih univerziteta u evropskim zemljama (ETH u Cirihu, EPFL u Lozani, TCh u Minhenu, TU u Delftu i više tehničkih fakulteta u Londonu).

Pedagoški rad prof. Ostojića je vrlo zapažen i na širem nivou posmatranja, pa je tako agencija iSerbia (www.iSerbia.rs) 2012. godine predstavila rezultate istraživanja urađenim na uzorku od 2839 studenata sa 65 fakulteta na teritoriji Srbije. U izveštaju koji predstavlja isključivo mišljenje studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, na pitanje: ,,Ako bi morali da izdvoje jednog profesora koji je najpozitivnije uticao na njih”, studenti su dali odgovor – (to bi bio profesor) Stanko Ostojić.

Autor je Zbirke zadataka iz kvantne elektronike, laserske tehnike i srodnih oblasti nauka i primena, kao i Zbirke zadataka iz fizike. Učestvovao je na projektima:

„Proučavanje fenomena oblikovanja i kompleksne tekstilne transformacije tekstilnih vlakana i vlakana ekstremnih svojstava za dobijanje tekstilnih i drugih materijala specijalne namene“, „Optoelektronski nanodimenzioni sistemi – put ka primeni”.

U poslednjih osam godina bio je više puta član žirija, mentor i saradnik Regionalnog centra za talente Beograd II, sa aktivnostima na gradskom, republičkom i internacionalnom nivou. Učestvovao je u organizaciji konferencija i stručnih skupova i definisanju problematike pojedinih sekcija. U okviru akademske i društvene zajednice, eksplicitno se može sagledati kroz: Učestvovao je kao recenzent za naučne i stručne radove u časopisima Tehnika-Elektrotehnika, FME, NTB i na ETRAN-ima. Na ETRAN-ima je bio rukovodilac pojedinih sekcija i učestvovao je u njihovoj organizaciji. Prof. Ostojić je organizovao skupove Laseri i aplikacije, Laserska stimulacija, Fiberi i senzori, Laseri u industriji koje je organizovala SITJ, Кurs izotopi, Merne tehnike, Кurs za vizuelno ispitivanje materijala, nivo I i II (Organizacija škole za izotope, Vinča) i konferencija LASERS u organizaciji SOQUE, SAD.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom