Doc. dr Stevo IvetićDocent

Od 1997. godine zaposlen u MUP Republike Srpske kao inspektor u Službi državne bezbjednosti CJB Banja Luka, zatim kao rukovodni radnik u Službi, načelnik Odjeljenja za poslove stranih državljana MUP RS, načelnik Odjeljenja za pravne poslove, zamjenik načelnika Uprave za pravne, kadrovske i poslove stranaca , šef Kabineta Ministra u tri mandata, načelnik Službe Ministra, pomoćnik direktora za nastavu i nauku Visoke škole unutrašnjih poslova MUP Republike Srpske, direktor Visoke škole, načelnik za opšte i zajedničke poslove, Glavni inspektor u MUP RS i dr funkcije.

Član Komisije za pomilovanja Vlade RS, dva mandata, 2006 – 2015. g.

Član Interresorne radne grupe Savjeta ministara BiH za implementaciju dokumenta „Bezbjednosna politika BiH“.

Nezavisni eksperat Agencije za državnu službu BiH za izbor državnih i policijskih službenika.

Član Komisije za polaganje stručnog ispita za ovlaštena službena lica i druge zaposlene u Mup RS.

Učestvovao na međunarodnim konferencijama, studijskim posjetama i edukacijama u inostranstvu ( Španija – 2001, 2012 i 2013.g, Francuska – 2006, 2010, Rumunija – 2007, 2009, 2012., 2019.g., Njemačka, 2007.g., Italija, 2012.g, Rusija, 2006.g., Ukrajina, 2010.g, Bugarska, 2007.g., Austrija, 2006.g., Kneževina Monako, 2008.g, Holandija, 2011.g, Saudijska Arabija, 2013.g., Makedonija, 2010.g., Slovenija, 2006.g, Norveška, 2013.g. i dr.

Dugodišnji asistent, odgovorni nastavnik i rukovodilac na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci, predmeti Međunarodna policijska saradnja, Javna bezbjednost i Policijski menadžment.

Angažovan kao gostujući profesor na Univerzitetu modernih znanosti CKM Mostar, predmeti Savremene bezbjednosne studije, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima, Unutrašnja sigurnost i dr., u ranijem periodu gostujući profesor na Kriminalističko – policijskoj akademiji Beograd, predmet Krizni menadžment, dva semestra 2012.g., Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banjaluka, predmet Sistem bezbjednosti EU i Visokoj poslovno tehničkoj školi u Doboju, Uporedni modeli bezbjednosne zaštite objekata i lica i Međunarodna policijska saradnja, Visoka škola Union u Mostaru, bezbjednosna grupa predmeta.

Glavni i odgovorni urednik i član Recezentskog odbora Zbornika radova sa Međunarodne naučno – stručne konferencije“ Bezbjednost i sport, regionalna iskustva i perspektive“, MUP RS i Fudbalski savez RS, srpsko – englesko izdanje, 2017.g. Banjaluka.

Glavni i odgovorni urednik Zbornika radova međunarodnog stručnog skupa „ Aktuelni trenutak sporta u Republici Srpskoj i BiH, Udruženje nastavnika Univerziteta u Banjaluci,, Banjaluka , 2018.g.

Recezent udžbenika autora dr Zorana Kovačevića, Organizacija i nadležnost policije , Fakultet z diplomatiju i bezbednost, Beograd, Institut za strateške studije, Beograd, 2018.g.

Recezent monografije autora Aleksandra Miladinovića, Policijska ovlašćenja, MUP RS, 2018.g.

Član Uređivačkog odbora Zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupana temu Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i BiH, Defendologija centar, Banjaluka, 2009.g

Član Organizacionog odbora naučno – stručnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupcije, MUP RS, Banjaluka, 2010.g

Član Programskog odbora međunarodne naučno – stručne konferencije na temu Suprostavljanje terorizmu – međunarodni standardi i pravna regulativa, MUP RS i Hans Zajdel fondacija, Kozara , 2011.g.

Član Recezentskog odbora i Programskog odbora Zbornika radova sa međunarodne naučno – stručne konferencije na temu Suzbijanje kriminala i evropske integracije, sa osvrtom na visokotehnološki kriminal, MUP RS i Hans Zajdel fondacija, Laktaši , 2012.g.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom